کتابخانه‌ی Conjugation

کتابخانه‌ی Conjugation برای تولید صرف افعال از بن فعل قابل استفاده است.