کتابخانه‌ی Word Generator

کتابخانه‌ی WordGenerator برای تولید مجموعه‌ی جایگزین‌های یک کلمه به هدف استفاده در خطایابی تهیه شده است.