کتابخانه‌ی String Distance

کتابخانه‌ی StringDistance برای محاسبه‌ی فاصله (شباهت) بین دو رشته به هدف استفاده در خطایابی املایی فراهم شده است.