کتابخانه‌ی Spell Checker

کتابخانه‌ی SpellChecker قابلیت‌های خطایابی املایی، مانند پیش‌پردازش برای خطاهای رایج املایی و خطایابی را فراهم می‌کند.