کتابخانه‌ی Pinglish Coverter

کتابخانه‌ی PinglishConverter امکان تبدیل کلمات فارسی که با حروف انگلیسی نوشته شده‌اند (کلمات پینگلیش) را فراهم می‌کند.