کتابخانه‌ی Persian Tools

کتابخانه‌ی Persian Tools به منظور انجام پردازش‌های ابتدایی رشته‌ها برای کاربردهای مربوط به خط و زبان فارسی تهیه شده است.