کتابخانه‌ی Inflection

این کتابخانه جهت تحلیل و پردازش تصریف‌های اسمی طراحی شده است. با استفاده از این کتابخانه می‌توان صحت یک تصریف را احراز نمود، نحوه‌ی فاصله‌گذاری صحیح میان پسوند با واژه را در یک تصریف محاسبه کرد، صحت قواعد آوایی را در یک تصریف احراز نمود، شکل صحیح یک پسوند را بر اساس قواعد آوایی برای یک واژه محاسبه کرد، نوع (ادات سخن) واژه‌هایی را که پسوند مورد نظر را می‌پذیرند تعیین نمود، و از روی شکل تصریف شده‌ی واژه پی به مختوم به صامت یا مصوت بودن ریشه‌ی آن برد.