معادل‌های یک کلمه پینگلیش

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Utility.PinglishConverter.dll

مثال

برای یافتن معادلهای یک کلمه پینگلیش، از متدهای SuggestFarsiWords و SuggestFarsiWordsWithMapping استفاده میکنیم. متد اول یک آرایه از رشته برمیگرداند و دومین متد، یک آرایه از کلاس PinglishString که نگاشتهای انجام شده را نیز در برمیگیرد. در ابتدا باید یک شیء از کلاس PinglishConverter ایجاد کرد و با استفاده از متدهای LoadPinglishStrings یا LoadConverter آن را آماده کرد. در مثال زیر از LoadPinglishStrings برای آماده سازی موتور تبدیل استفاده شده است.

Pinglish conversion
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
string trainingFilePath = @"C:\Pinglish.dat";
string preprocessFilePath = @"C:\Preprocess.dat";

List<PinglishString> trainingList = null;
PinglishConverter m_pinglishConverter = new PinglishConverter();
try
{
  trainingList = PinglishConverterUtils.LoadPinglishStrings(trainingFilePath);
}
catch (Exception)
{
  // Invalid input file
}

((IPinglishLearner)m_pinglishConverter).Learn(trainingList);
m_pinglishConverter.LoadPreprocessElements(preprocessFilePath);

string[] suggestions = m_pinglishConverter.SuggestFarsiWords("salam", false);