فاصله‌ی بین دو رشته

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Utility.StringDistance.dll

مثال

از این متد می‌توان برای محاسبه‌ی فاصله‌ی (شباهت) میان دو رشته یا کلمه استفاده کرد. این متد از انواع روش‌های مطرحِ محاسبه‌ی فاصله‌ی رشته‌ای پشتیبانی می‌کند. خروجی این متد یک عدد نرمال شده در بازه‌ی صفر تا یک است که یک نشان دهنده‌ی عدم تشابه و صفر نشان‌دهنده‌ی یکسان بودن دو رشته است.

String Distance
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
StringDistanceLayout layout = new StringDistanceLayout();

double cosine = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.Cosine);
double damerauLevenestain = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.DamerauLevenestain);
double gnuLevenesain = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.GNULevenesain);
double hamming = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.Hamming);
double jaroWinkler = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.JaroWinkler);
double kashefi = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.Kashefi);
double levenestain = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.Levenestain);
double needleman = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.Needleman);
double wagnerFischer = layout.GetStringDistance("لیف", "فیل", StringDistanceAlgorithm.WagnerFischer);