شباهت دو رشته

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Utility.StringDistance.dll

مثال

از این متد می‌توان برای محاسبه‌ی شباهت میان دو رشته یا کلمه استفاده کرد. این متد از انواع روش‌های مطرحِ محاسبه‌ی شباهت رشته‌ای پشتیبانی می‌کند. خروجی این متد یک عدد نرمال شده در بازه‌ی صفر تا یک است که صفر نشان دهنده‌ی عدم تشابه و یک نشان‌دهنده‌ی یکسان بودن دو رشته است.

String Distance
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
StringDistanceLayout layout = new StringDistanceLayout();

double cosine = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.Cosine);
double damerauLevenestain = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.DamerauLevenestain);
double gnuLevenesain = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.GNULevenesain);
double hamming = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.Hamming);
double jaroWinkler = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.JaroWinkler);
double kashefi = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.Kashefi);
double levenestain = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.Levenestain);
double needleman = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.Needleman);
double wagnerFischer = layout.GetWordSimilarity("ليف", "فيل", StringDistanceAlgorithm.WagnerFischer);