تولید مجموعه‌ی کلمات هم‌آوا

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Utility.WordGenerator.dll

مثال

کلمات هم‌آوا، کلماتی هستند که به لحاظ نوشتاری متفاوت هستند ولی در آوا یکسان تلفظ می‌شوند. این دسته کلمات گزینه‌های مناسبی برای ایجاد خطا هستند. تابع GenerateHomophoneWords کلاس WordGenerator یک کلمه را به عنوان پارامتر گرفته و هم‌آواهای آن را تولید می‌کند. کد زیر نمونه‌ی ساده‌ای از این کارکرد را نشان می‌دهد:

Generating Homophones
 1
 2
string[] homophones = WordGenerator.GenerateHomophoneWords("دقدغه");
// homophones = {"دغدغه", "دقدقه", "دقدغح", "دقدغه"}