تولید صرف افعال

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.Conjugation.dll

مثال

از این متد می‌توان برای تصریف فعل‌های زبان فارسی استفاده کرد.

Generating Conjugations
 1
 2
 3
 4
 5
VerbInfoContainer verbs = new VerbInfoContainer();
verbs.LoadStemFile(@"stem.dat");
Conjugator conjugator = new Conjugator(verbs);
string[] conjugations = conjugator.Conjugate(ENUM_VERB_TYPE.SADE);
// conjugations: {"گفت", "گفتی", "گفتم", ...}