تولید جایگزین‌های املایی

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Utility.WordGenerator.dll

مثال

دو کلمه جایگزین املایی هم نامیده می‌شوند، اگر با حذف، درج، جایگزینی یا پس و پیش کردن یک یا چند کاراکتر (فاصله ویرایشی) بتوان از یکی به دیگری رسید. به هنگام بروز خطا در نوشتار و مشاهده‌ی کلمات ناشناخته، جایگزین‌های املایی گزینه‌های خوبی برای جستجوی کلمه‌ی صحیح هستند. تابع GenerateRespelling از کلاس WordGenerator، با گرفتن یک کلمه به عنوان پارامتر، جایگزین‌های املایی آن را تولید می‌کند. کد زیر نمونه‌ای از این کاربرد را نشان می‌دهد:

Generating Respellings
 1
 2
 3
 4
 5
 6
string[] respellings0 = WordGenerator.GenerateRespelling("رو", 1);
// respellings0 = {"و", "ر", "دو", ...}
// respellings0.Count = 200

string[] respellings1 = WordGenerator.GenerateRespelling("رواج", 1, RespellingGenerationType.Transpose);
// respellings1 = {"روجا", "راوج", "وراج"}