تشخیص پسوندهای تصریفی محتمل برای یک کلمه

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Lemmatization.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

برای تشخیص پسوندهای تصریفی محتمل میتوان از تابع MatchForSuffix از کلاس PersianSuffixRecognizer استفاده کرد. قطعه کد زیر شیوه‌ی استفاده از این تابع را نشان می‌دهد:

Matching for possible inflectional suffixes
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
PersianSuffixRecognizer suffixRecognizer = new PersianSuffixRecognizer(false);
ReversePatternMatcherPatternInfo[] sample1 = suffixRecognizer.MatchForSuffix("کتابم");
/* sample1
 * [0]:{Prefix: کتاب, Affix: م}
 */
ReversePatternMatcherPatternInfo[] sample2 = suffixRecognizer.MatchForSuffix("روشهايم");
/* sample2
 * [0]:{Prefix: روش, Affix: هايم}
 * [1]:{Prefix: روشه, Affix: ايم}
 * [2]:{Prefix: روشها, Affix: يم}
 * [3]:{Prefix: روشهاي, Affix: م}
 */