تشخیص و تبدیل عبارات تاریخ

وابستگی‌ها

SCICT.PersianTools.dll

برای تشخیص عبارات تاریخ داخل یک رشته که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، می‌توان از کلاس PersianDateParser استفاده کرد. در قطعه کد زیر چگونگی انجام این کار نشان داده شده است. هم‌چنین برای تشخیص عبارات تاریخ به زبان انگلیسی می‌توان از کلاس EnglishDateParser و تشخیص عبارات تاریخی در قالب عددی از کلاس NumericDateParser استفاده کرد.

Finding dates
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
string str = "در سیزدهم اسپند هزار و سیصد و هشتاد و شش و هم‌چنین سیزدهم ژوئیه دو هزار و هشت رفتیم پیاده‌روی.";
PersianDateParser pd = new PersianDateParser();
foreach (PersianDatePatternInfo info in pd.FindAndParse(str))
{
  Console.WriteLine("Found number at: {0} - Day: {1} - Month: {2} - Year: {3} - Cal: {4}",
      info.Index, info.DayNumber, info.MonthNumber, info.YearNumber,
      info.CalendarType);
}
// Found number at: 3 - Day: 13 - Month: 12 - Year: 1386 - Cal: Jalali
// Found number at: 52 - Day: 13 - Month: 7 - Year: 2008 - Cal: Gregorian