تشخیص و تبدیل اعداد

وابستگی‌ها

SCICT.PersianTools.dll

برای تشخیص عبارات عددی داخل یک رشته که به صورت حرفی نوشته شده‌اند، می‌توان از کلاس PersianRealNumberParser استفاده کرد. در قطعه کد زیر چگونگی انجام این کار نشان داده شده است:

Finding real numbers
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
string str = "نمره‌ام هجده و بیست و پنج صدم شده است.";
PersianRealNumberParser pd = new PersianRealNumberParser();
foreach (GeneralNumberInfo info in pd.FindAndParse(str))
{
  Console.WriteLine("Found number at: {0} - value: {1}", 
    info.Index, info.GetValue());
}
// Found number at: 8 - value: 18.25
// Found number at: 8 - value: 18
// Found number at: 15 - value: 20.05