تشخیص صحت ترکیب آوایی

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

با استفاده از تابع IsValidPhoneticComposition از کلاس InflectionAnalyser می‌توان صحت آوایی یک تصریف را محاسبه کرد.

Check the Phonetic Composition
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
PersianSuffixesCategory suffixCat0;
bool val0 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("رهبر", "ان", PersianPOSTag.UserPOS, out suffixCat0);
//val0 = true;

PersianSuffixesCategory suffixCat1;
bool val1 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("دانشجو", "ان", PersianPOSTag.VowelEnding, out suffixCat1);
//val1 = false;

PersianSuffixesCategory suffixCat2;
bool val2 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("خانه", "م", PersianPOSTag.VowelEnding, out suffixCat2);
//val2 = false;

PersianSuffixesCategory suffixCat3;
bool val3 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("شرکت", "م", PersianPOSTag.UserPOS, out suffixCat3);
//val3 = true;

PersianSuffixesCategory suffixCat4;
bool val4 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("پرنده", "ان", PersianPOSTag.VowelEnding, out suffixCat4);
//val4 = false;

PersianSuffixesCategory suffixCat5;
bool val5 = InflectionAnalyser.IsValidPhoneticComposition("کوه", "م", PersianPOSTag.ConsonantalEnding, out suffixCat5);
//val5 = true;