تشخیص شیوه‌ی فاصله‌گذاری بین کلمه و پسوند

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

با استفاده از تابع CalculateSpacingState از کلاس InflectionAnalyser می‌توان فاصله‌گذاری صحیح را در اتصال یک کلمه و پسوند تشخیص داد. کد زیر نمونه‌هایی از این کاربرد را نشان می‌دهد:

Determining the Spacing State
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
PersianCombinationSpacingState spacingState0 = InflectionAnalyser.CalculateSpacingState("شرکت", "ها", PersianPOSTag.UserPOS);
//spacingState0 = PersianCombinationSpacingState.PseudoSpace;

PersianCombinationSpacingState spacingState1 = InflectionAnalyser.CalculateSpacingState("شرکت", "ی", PersianPOSTag.UserPOS);
//spacingState1 = PersianCombinationSpacingState.Continous;

PersianCombinationSpacingState spacingState2 = InflectionAnalyser.CalculateSpacingState("خانه", "ی", PersianPOSTag.VowelEnding);
//spacingState2 = PersianCombinationSpacingState.PseudoSpace;

PersianCombinationSpacingState spacingState3 = InflectionAnalyser.CalculateSpacingState("راه", "ی", PersianPOSTag.ConsonantalEnding);
//spacingState3 = PersianCombinationSpacingState.Continous;