تشخیص شکل آوایی پسوند

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

با استفاده از تابع EqualSuffixWithCorrectPhonetic از کلاس InflectionAnalyser می‌توان شکل آوایی صحیح یک پسوند را بر اساس نوع آن پسوند و واژه‌ی مورد نظر تعیین نمود.

Determining the Spacing State
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
string str0 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("دانا", "م", PersianSuffixesCategory.ObjectivePronoun);
// str0 = یم

string str1 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("شرکت", "م", PersianSuffixesCategory.ObjectivePronoun);
// str1 = م

string str2 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("خانه", "م", PersianSuffixesCategory.ObjectivePronoun);
// str2 = ام

string str3 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("خانه", "ی", PersianSuffixesCategory.IndefiniteYaa);
// str3 = ای

string str4 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("خانه", "ی", PersianSuffixesCategory.YaaBadalAzKasre);
// str4 = ی

string str5 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("خدا", "ی", PersianSuffixesCategory.IndefiniteYaa);
// str5 = یی
      
string str6 = InflectionAnalyser.EqualSuffixWithCorrectPhonetic("پرنده", "ان", PersianSuffixesCategory.PluralSignAan);
// str6 = گان