تشخیص رده‌ی تصریفی پسوند

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Lemmatization.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

برای تشخیص رده‌ی پسوند تصریفی می‌توان از تابع SuffixCategory از کلاس PersianSuffixRecognizer استفاده کرد. این تابع یک PersianSuffixesCategory برمیگرداند که رده‌های ممکن را نشان خواهد داد.

Recognition of suffix categories
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
PersianSuffixRecognizer suffixRecognizer = new PersianSuffixRecognizer(false);
PersianSuffixesCategory category1 = suffixRecognizer.SuffixCategory("ها");
// category1: PluralSignHaa
PersianSuffixesCategory category2 = suffixRecognizer.SuffixCategory("ترین");
// category2: ComparativeAdjectives
PersianSuffixesCategory category3 = suffixRecognizer.SuffixCategory("یم");
// category3: ObjectivePronoun | ToBeVerb