تشخیص برچسب‌های نحوی مجاز برای یک پسوند

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

با استفاده از تابع AcceptingPOS از کلاس InflectionAnalyser می‌توان برچسب سخن کلمه‌ی حاصل از تصریف با یک رده از پسوند‌ها را مشخص کرد. مثال زیر استفاده این تابع را در ساده‌ترین حالت نشان می‌دهد:

Recognition of accepting part of speeches
 1
 2
PersianPOSTag pos = InflectionAnalyser.AcceptingPOS(PersianSuffixesCategory.ComparativeAdjectives);
// pos: AJ

مثال

مثال زیر نمونه‌ی کاملتری از کاربر تابع AcceptingPOS را بیان میکند. این تابع در کنار فضای نام Lemmatization می‌تواند برای تشخیص نقش کلمات مورد استفاده قرار گیرد.

Recognition of accepting part of speeches
 1
 2
 3
 4
PersianSuffixRecognizer suffixRecognizer = new PersianSuffixRecognizer(false);
PersianSuffixesCategory category = suffixRecognizer.SuffixCategory("ها");
PersianPOSTag pos = InflectionAnalyser.AcceptingPOS(PersianSuffixesCategory.ComparativeAdjectives);
// pos: N