تبدیل رشته ارقام از فارسی/عربی/انگلیسی به یکدیگر

وابستگی‌ها

SCICT.PersianTools.dll

تبدیل رشته‌ی ارقام، به ارقام فارسی

برای تبدیل رشته‌ای از ارقام انگلیسی یا عربی، به معادل فارسی می‌توان از تابع ConvertNumber2English از کلاس ParsingUtils استفاده کرد. طرز کار این تابع در قطعه کد زیر نشان داده شده است:

Converting numbers to Persian
 1
 2
 3
string str = "123,456.78";
string result = ParsingUtils.ConvertNumber2Persian(str);
// result: ۱۲۳٬۴۵۶٫۷۸

تبدیل رشته‌ی ارقام، به ارقام انگلیسی

برای تبدیل رشته‌ای از ارقام فارسی یا عربی، به معادل انگلیسی می‌توان از تابع ConvertNumber2English از کلاس ParsingUtils استفاده کرد. طرز کار این تابع در قطعه کد زیر نشان داده شده است:

Converting numbers to English
 1
 2
 3
string str = "۱۲۳٬۴۵۶٫۷۸";
string result = ParsingUtils.ConvertNumber2English(str);
// result: 123,456.78