بررسی صحت تصریف

وابستگی‌ها

SCICT.NLP.Morphology.Inflection.dll
SCICT.PersianTools.dll

مثال

اضافه شدن پسوندها نقش کلمات را تغییر می‌دهد. تابع IsValidDeclension از کلاس InflectionAnalyser برای بررسی صحت تصریف یا درستی تخصیص برچسب سخن مورد استفاده قرار می‌گیرد. کد نمونه‌ی زیر استفاده از این تابع را تشریح می‌کند:

Checking validity of declensions
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
PersianSuffixRecognizer suffixRecognizer = new PersianSuffixRecognizer(false);
bool val1 = InflectionAnalyser.IsValidDeclension(PersianPOSTag.AJ, PersianSuffixesCategory.ComparativeAdjectives);
bool val2 = InflectionAnalyser.IsValidDeclension(PersianPOSTag.AJ, PersianSuffixesCategory.PluralSignHaa);
bool val3 = InflectionAnalyser.IsValidDeclension(PersianPOSTag.N, suffixRecognizer.SuffixCategory("ها"));
/*
 * val1: true
 * val2: false
 * val3: true
 */