استخراج جملات از متون فارسی

وابستگی‌ها

SCICT.PersianTools.dll

مثال

برنامه‌ی زیر، چگونگی استخراج جملات از متون فارسی را نشان می‌دهد. این کار از طریق فراخوانی تابع ExtractPersianSentences از کلاس StringUtil انجام می‌شود:

Extracting Persian Sentences
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
string str = "گفتمش سلام... گفت علیک. چه می خواهی؟ گفتم: \" هیچ. من هیچ نمی خواهم.\"";

string[] sents = SCICT.NLP.Utility.StringUtil.ExtractPersianSentences(str);
StringBuilder result = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < sents.Length; i++)
{
  result.AppendLine(sents[i]);
}

// گفتمش سلام.. .
// گفت علیک .
// چه می خواهی ؟
// گفتم: " هیچ .
// من هیچ نمی خواهم."